Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met KScreative, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van KScreative te aanvaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van KScreative zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de tien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan KScreative. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De getekende offerte is bindend. Indien de klant extra toepassingen wil toevoegen, dan zal er een nieuwe offerte opgemaakt worden voor het extra werk.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht KScreative niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang KScreative haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt KScreative niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

Artikel 5. Risico

5.1 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij KScreative bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

 

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag. 30% is tussentijds betaalbaar en de laatste 30% dient betaald voor oplevering van het eindproduct. Het eindproduct wordt pas afgeleverd als de laatste factuur betaald is.

6.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van KScreative (vermeld op alle facturen, offertes en website).

6.3 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan KScreative een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.4 KScreative behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan KScreative te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1 KScreative verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van KScreative zijn middelenverbintenissen. KScreative is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2 KScreative kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. KScreative zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van KScreative of een aangestelde.

8.3 De aansprakelijkheid van KScreative met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van KScreative. De totale aansprakelijkheid van KScreative, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan KScreative werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KScreative het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt KScreative geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door KScreative ontwikkelde sites en web-applicaties.

9.3 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door KScreative gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door KScreative werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. KScreative verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan KScreative of een derde waarmee KScreative hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van KScreative, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van KScreative ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal KScreative onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van KScreative waarvan hij kennis neemt.

 

Artikel 10. Hostingdiensten & domeinnaam

10.1 Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt KScreative samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt KScreative de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

10.2 De hostingdiensten worden door KScreative aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij KScreative en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan KScreative over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van KScreative. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

10.3 KScreative is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

 

Artikel 11. Aanlevering bronbestanden

11.1 Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

 

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1 Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft KScreative het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

12.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door KScreative verleende diensten betalen, alsook de kosten die KScreative moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat KScreative nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor KScreative. Bovendien behoudt KScreative het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1 Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van KScreative, heeft KScreative de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2 In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt KScreative persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

14.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan KScreative bezorgt te worden. Dit kan via info@KScreative.be. KScreative stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via info@KScreative.be

 

Artikel 15. Referentie

15.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door KScreative voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van KScreative.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover KScreative geen controle heeft, bevrijden KScreative, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

16.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door KScreative tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 17. Nietigheid

17.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen KScreative en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van KScreative. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

 

Artikel 19. Privacy

Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door KScreative behandeld zoals opgenomen in artikel 14. Meer info over de privacy richtlijnen is terug te vinden op de privacy statement pagina.

 

Algemene voorwaarden KScreative – v1.0 – maart 2020

TERUG NAAR HOOFDPAGINA